ยินดีต้อนรับสู่

Welcome to

ติดตามข่าวสารงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือ ตีพิมพ์แล้ว

ประชาสัมพันธ์

แพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Department of Medicine Vajra Hospital Navamindradhiraj University

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University