top of page

Ambulatory Medicine

Ambulatory Pulmonology
อ.พญ. นาฎวิภา ยวงตระกูล

Palliative Care Part 1
พ.ญ.จิราภา คชวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาประคับประคอง 
ประจำร.พ.สิรินธร

Ambulatory Cardiology
อ.นพ. คติมันต์ สนธิแก้ว

Perioperative Pulmonary Evaluation
อ.พญ. นาฎวิภา ยวงตระกูล

Palliative Care Part 2
พ.ญ.จิราภา คชวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาประคับประคอง 
ประจำร.พ.สิรินธร

Ambulatory Infectious Disease
อ.นพ. ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์

Ambulatory Rheumatology
อ.พญ. ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช

bottom of page