ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Department of Medicine Vajra Hospital Navamindradhiraj University

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Knowledge

ข่าวสารความรู้ทางวงการแพทย์

ติดตามความรู้ทันสมัยทางอายุรศาสตร์ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Prospective 

Student

สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้กับเรา

Current

Student

สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปัจจุบัน

เกณฑ์หลักสูตรอายุรศาสตร์ทั่วไป

แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาคผนวก เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปีการศึกษา ๒๕๖๑