ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Department of Medicine Vajra Hospital Navamindradhiraj University

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

2.5 Shortcut to CRRT

กลับมาอีกครั้งกับ "งานประชุมเชิงปฏิบัติการ continuous renal re

placement therapy" นะครับ ...ครั้งนี้จัดขึ้นกลางรอบตามคำเรียกร้อง... วันที่ 23 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ งานมี keynote lecture ช่วงเช้า และ workshop ช่วงบ่าย เนื้อหาอัดแน่นเหมือนเดิม ค่าลงทะเบียน 2000 บาท

สามารถ download โปรแกรมการประชุมจาก QR code หรือที่ https://drive.google.com/file/d/1MyIqV6qLOUvmxOpxr9NQkqrY4wx-yerO/view?usp=sharing

สมัครโดยกรอกแบบฟอร์ม online ได้จาก QR code หรือที่ https://forms.gle/S7PA3bNdAGsvD8gu8

ขอบคุณครับ

11 views