top of page

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไตปี 2564

สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์สาขาโรคไตแล้วนะครับ

รับสมัครจนถึง 15 ก.ค. 2563 สอบสัมภาษณ์ 20 ก.ค. 2563

ผู้สนใจ download เอกสารต่าง ๆ ได้จาก https://drive.google.com/open... หรือ scan QR code

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้จาก https://forms.gle/1NjbMBMEPhud3LENA หรือ scan QR code

หากมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443461 email: med@nmu.ac.th


55 views0 comments

Comments


bottom of page