รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไตปี 2564

สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์สาขาโรคไตแล้วนะครับ

รับสมัครจนถึง 15 ก.ค. 2563 สอบสัมภาษณ์ 20 ก.ค. 2563

ผู้สนใจ download เอกสารต่าง ๆ ได้จาก https://drive.google.com/open... หรือ scan QR code

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้จาก https://forms.gle/1NjbMBMEPhud3LENA หรือ scan QR code

หากมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 022443461 email: med@nmu.ac.th


17 views0 comments

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University