ประกาศเกณฑ์หลักสูตรอายุรศาสตร์ทั่วไป เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สามารถ download ได้แล้วที่หน้า Education


56 views0 comments